Orzekanie winy w procesie rozwodowym

Podejmując decyzję o wystąpieniu z pozwem o rozwód musimy wskazać czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem winy powoda lub pozwanego. Co do zasady Sąd z urzędu rozstrzyga o istnieniu winy rozpadu związku małżeńskiego. Dopiero zgodne żądanie małżonków o rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, wiąże Sąd.

Czytaj więcej...

Wyższe alimenty - zobacz jak je uzyskać

Jeśli sąd przyznał jednemu z rodziców alimenty na rzecz dziecka, nie zrobił tego na stałe. Ustalona kwota nie musi zostać taka sama do końca okresu, w którym rodzice mają obowiązek alimentować dziecko. Przepisy prawa przewidują bowiem możliwość zmiany wysokości przyznanego świadczenia, w przypadku, kiedy zmienią się okoliczności jego przyznania. Potrzeby dziecka wzrastają wraz z jego wiekiem, dlatego ustalona przez sąd kwota, może okazać się w miarę upływu czasu nieadekwatna dla potrzeb uprawnionej osoby.

Czytaj więcej...

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Co daje porozumienie rodzicielskie

Rozwodzący się małżonkowie, będący rodzicami małoletnich dzieci, mogą ukształtować rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi. Sposobem jest np. wspólne przygotowanie przez nich porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Czytaj więcej...

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej. Kto może być?

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba, że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Czytaj więcej...